Tuesday, January 2, 2007

0031 วัดจองคำ ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง


เจดีย์ วัดจองคำ

0030 วัดท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ลำปาง


วิหาร วัดท่ามะโอ

อุโบสถ วัดท่ามะโอ

เจดีย์ วัดท่ามะโอ

0029 วัดป่ารวก ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง


วัดป่ารวกในอดีต ถ่ายบริเวณสะพานข้ามห้วยแม่กระติ๊บ
[ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ]


จอง หรือเจาง์ วัดป่ารวก


เจดีย์ วัดป่ารวกก่อนซ่อมแซม
[ที่มา : อาจารย์สมคิด อินต๊ะพรม]

เจดีย์ วัดป่ารวก กำลังบูรณะ

0028 วัดจองคา(ชัยมงคล) ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง


ด้านหน้าจอง หรือเจาง์วัดจองคา


ด้านหลังจอง หรือเจาง์วัดจองคา


เจดีย์วัดจองคา

0027 วัดป่าฝาง(วัดสาสนโชติการาม) ต.หัวเวียง อ.เมือง ลำปาง


จอง หรือเจาง์ วัดป่าฝาง

อุโบสถวัดป่าฝาง

เจดีย์วัดป่าฝาง
[ที่มา : อาจารย์สมคิด อินต๊ะพรม]

0026 วัดม่อนปู่ยักษ์ ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง


จองหรือเจาง์


อาคารทรงยุโรป(แบบอาณานิคม) ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่น่าสนใจ น่าจะทำหน้าที่เป็นวิหาร

เจดีย์วัดม่อนปู่ยักษ์ อาคารทรงยุโรป(แบบอาณานิคม) น่าจะเป็นอุโบสถ


ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดม่อนปู่ยักษ์

0025 วัดม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง


จองหรือเจาง์ วัดม่อนจำศีล ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย เสี่ยงต่อการพังทลาย

จองหรือเจาง์อีกมุมหนึ่ง


เจดีย์วัดม่อนจำศีล


เจดีย์อีกองค์หนึ่ง


ซุ้มประตูทางขึ้น